45W

 • 어댑터 45W 미니핀
  상품명 : 어댑터 45W 미니핀
  • 트렌드 : 기본트렌드
  • 모델 : PA-1450-26
  • 판매가 : 40,000원
  • 상품간략설명 :
   • 전력: 45W
   • 입력: 100-240V~1.2A, 50-60Hz
   • 출력: 19V, 2.37A
   • 호환모델: 노트북
  • 배송비 : 3,000원
 • 어댑터 45W USB-C Type
  상품명 : 어댑터 45W USB-C Type
  • 트렌드 : 기본트렌드
  • 모델 : ADP-45PE B
  • 판매가 : 40,000원
  • 상품간략설명 :
   • 전력: 45W USB-C Type
   • 입력: 100-240V~1.2A, 50-60Hz
   • 출력: 5V~20V, 2.25A
   • 호환모델: 노트북, 크롬북
  • 배송비 : 3,000원
 • 어댑터 45W
  상품명 : 어댑터 45W
  • 트렌드 : 기본트렌드
  • 모델 : ADP-45HE D
  • 판매가 : 40,000원
  • 상품간략설명 :
   • 전력: 45W
   • 입력: 100-24V~1.2A, 50-60Hz
   • 출력: 19V 2.37A
   • 호환모델: 노트북
  • 배송비 : 3,000원
 • 어댑터 45W 미니핀
  상품명 : 어댑터 45W 미니핀
  • 트렌드 : 기본트렌드
  • 모델 : PA-1450-26
  • 판매가 : 40,000원
  • 상품간략설명 :
   • 전력: 45W
   • 입력: 100-240V~1.2A, 50-60Hz
   • 출력: 19V, 2.37A
   • 호환모델: 노트북
  • 배송비 : 3,000원
 • 어댑터 45W USB-C Type
  상품명 : 어댑터 45W USB-C Type
  • 트렌드 : 기본트렌드
  • 모델 : ADP-45PE B
  • 판매가 : 40,000원
  • 상품간략설명 :
   • 전력: 45W USB-C Type
   • 입력: 100-240V~1.2A, 50-60Hz
   • 출력: 5V~20V, 2.25A
   • 호환모델: 노트북, 크롬북
  • 배송비 : 3,000원
 • 어댑터 45W
  상품명 : 어댑터 45W
  • 트렌드 : 기본트렌드
  • 모델 : ADP-45HE D
  • 판매가 : 40,000원
  • 상품간략설명 :
   • 전력: 45W
   • 입력: 100-24V~1.2A, 50-60Hz
   • 출력: 19V 2.37A
   • 호환모델: 노트북
  • 배송비 : 3,000원